Przedawnienie zobowiązania podatkowego

Przedawnienie oznacza, że po upływie określonego okresu zobowiązanie podatkowe wygasa wraz z odsetkami za zwłokę.

Na podstawie art. 70 § 1 Ordynacji podatkowej przedawnienie zobowiązania podatkowego następuje zasadniczo po 5 latach, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku.

Na dzień 01.01.2019 roku zasadniczo przedawniły się podatki, których termin płatności upłynął  w 2013 r.: PIT za 2012 r , VAT za styczeń 2013.